Доставка при онлайн покупка


Стоката, поръчана от онлайн  магазина се извършва с куриер или със собствен транспорт. Доставките се извършват на територията на географска Република България. Не се извършват доставки в български задгранични дипломатически мисии, кораби, самолети, под български флаг, посолства, които се считат като част от територията на Република България според нормите на международното право. 

Сроковете за доставка на поръчани през онлайн магазина стоки са:

1.

2. 

ВАЖНО! Посочените срокове важат, ако не са в противоречие със сроковете, прилагани от съответния куриер.

При доставката се подписва приемо-предавателен талон, като Купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

ПОПП ЕООД във всички случаи си запазва правото едностранно, без да информира купувача да удължава посочените срокове с до 12 работни дни.

Стоките се получават на ръка срещу подпис. По-обемните пратки (по преценка на лицето, извършващо доставката)  се доставят до входа на сградата.

При затруднение пратката да се връчи лично на адресата: 

1. За домашен адрес - на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, приело пратката и връзката му с получателя.

2. За служебен адрес - на лице, което работи на същия адрес, отбелязват се имената и длъжността на лицето, приело пратката.

Когато пратката не може да се връчи нито по вина на ПОПП ЕООД, нито по вина на куриера, то лицето, което извършва доставката, оставя известие с телефон за връзка. Получателят се очаква да се обади в срок от 3 работни дни, за да се уточни нов срок за извършване на доставката.

При повторно посещение, ако не се извърши доставката нито по вина на ПОПП ЕООД, нито по вина на куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача. ПОПП ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми, включително това се отнася и в случаите, когато получател неоснователно откаже да вземе пратка.

ПОПП ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчки, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и неточни лични данни или непълен, неточен или неактуален адрес.